RUMORE W/ GEÓRGIA & TATI PIMONT 06/03

Fotos: Dezevecki • Zooe